Algemene Voorwaarden

van toepassing op alle Stelten boekingen

   1. Kunst op Stelten (hierna te noemen Kunst op Stelten) treedt op met het met de opdrachtgever overeengekomen aantal artiesten. Kunst op Stelten heeft het recht zelf de groep samen te stellen mits binnen de overeengekomen kwaliteit.
   2. Het optreden bestaat uit de te voren overeengekomen act, welke gespecificeerd staat in de ondertekende offerte/contract.
   3. Bij het optreden worden redelijke pauzes ingelast, waar mogelijk afgestemd op het programma van opdrachtgever.
   4. Het optreden vindt plaats binnen één dagdeel van vier uur.
   5. In het geval dat weersomstandigheden, natte onder- of speelgrond of gevaarlijke situatie het optreden dreigen te verhinderen, heeft Kunst op Stelten en/of haar artiest(en) het recht het optreden uit te stellen of af te lasten wegens veiligheid risico voor artiest en/of publiek. Voorbenoemde omstandigheden zijn voor risico van de opdrachtgever en ontslaan de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.
   6. In principe wordt er gespeeld zonder techniek. In omstandigheden/optredens waar techniek nodig is, zal de opdrachtgever zelf voor de benodigde apparatuur zorgdragen, mits anders is overeengekomen. De noodzaak voor het gebruik van techniek treedt o.a. op bij specifieke acts (van te voren aan gegeven), avond optredens en bij optreden, etc. De betalingsafdracht van de muziek aan BUMA/STEMRA dient te worden voldaan door de opdrachtgever/locatie management.
   7. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.
   8. De artiesten en crew hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid (minimaal 2 consumpties per uur) voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een avondvullend optreden dienen artiest en crew te worden voorzien van een eenvoudige warme maaltijd. Indien het een meerdaags optreden betreft dient de opdrachtgever ook zorg te dragen voor eventuele overnachtingen.
   9. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats.
   10. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
   11. In geval van overmacht bij Kunst op Stelten, bij voorbeeld ziekte, zal Kunst op Stelten, indien daartoe in staat, na overleg met opdrachtgever trachten tot vervanging te komen of de verplichting op een nader te bepalen tijdstip uitvoeren tegen de overeengekomen voorwaarden.
   12. Facturering en betaling:
  1. Wijze van betaling: Per bank, na ontvangst van factuur binnen 14 dagen na optreed datum.
  2. Betaling van de facturen door Opdrachtgever zal telkens geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening ASNbank:  NL41ASNB8832667940 t.n.v Kunst Op Stelten ten name van Kunst op Stelten te Groningen. Bij een geschil over het factuurbedrag zal Opdrachtgever in ieder geval binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur het niet betwiste gedeelte van het factuurbedrag betalen.
  3. Betalingen zullen geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim en zal door Opdrachtnemer een rente in rekening worden gebracht gelijk aan de wettelijke interest. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
  5. Bij annulering/afzegging door opdrachtgever korter dan één week maar minder dan vier weken voor uitvoering is opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij opzegging minder dan één week van tevoren is opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij opzegging minder dan 24 uur is het gehele bedrag verschuldigd.